ZAWSZE KIERUJEMY SIĘ ZASADAMI

"Lojalność jest najpierwszym i najważniejszym przykazaniem,
jakie obowiązuje adwokata przed sądem
"


Fernand Payen "O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej"

Prawo administracyjne

 • sprawy o wydanie pozwoleń na budowę, decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz innych zezwoleń oraz koncesji wymaganych odrębnymi przepisami prawa administracyjnego, jak również w sprawach środowiskowych,
 • sprawy w postępowaniach podatkowych przed organami gminy, naczelnikami urzędów skarbowych oraz dyrektorami izb skarbowych,
 • sporządzanie skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz zastępstwo w postępowaniach sądowo – administracyjnych

Prawo cywilne

 • sprawy o odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz rentę (wypadek komunikacyjny, wypadek przy pracy, błędy medyczne)
 • prawo spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek;
 • sprawy o zapłatę;
 • postępowanie w przedmiocie ochrony dóbr osobistych;
 • prawo nieruchomości: zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ustanowienie i zniesienie służebności, rozgraniczenie nieruchomości, zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, sprawy wieczystoksięgowe, sprawy o eksmisję;
 • postępowanie upominawcze i nakazowe;
 • postępowanie egzekucyjne: dochodzenie wierzytelności, przedsądowe wezwania do zapłaty, wnioski egzekucyjne, zastępstwo w postępowaniu egzekucyjnym komorniczym oraz sądowym.

Prawo rodzinne

 • sprawy o rozwód, separację, podział majątku wspólnego, ustanowienie rozdzielności majątkowej;
 • sprawy o alimenty, władzę rodzicielską, uregulowanie kontaktów z małoletnimi dziećmi;
 • postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności karnej nieletnich;
 • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Prawo karne

 • obrona w procesie karnym;
 • reprezentacja osób podejrzanych w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją;
 • postępowanie karne wykonawcze: sprawy o odroczenie i zawieszenie wykonania kary, udzielenie przerwy w wykonywaniu kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie z kary, sprawy o wyrok łączny;
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych w postępowaniu sądowym oraz przygotowawczym;
 • sporządzanie prywatnych oraz subsydiarnych aktów oskarżenia

Prawo gospodarcze

 • doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych, zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej, obsługa zgromadzeń wspólników i posiedzeń zarządu, reprezentowanie wspólników na zgromadzeniach, doradztwo prawne w zakresie prawa pracy;
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, rejestracja spółek zagranicznych, rejestracja zmian w KRS;
 • windykacja należności;
 • postępowanie upominawcze i nakazowe;
 • sprawy o zapłatę, spory wynikłe z wykonania umów, postępowanie odszkodowawcze.

Inne...

Image

Kilka słów o mnie

Moja mocna strona to przede wszystkim indywidualne i uczciwe podejście do Klienta. Każdą sprawą zajmuje się rzetelnie i wnikliwie aby mieć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy. Przyjmuję zasadę minimalizacji kosztów Klienta.

Zawsze informuję o wszelkich następstwach planowanych działań oraz o ocenie szans ich powodzenia.

Zapraszam do kontaktu i wizyt w mojej Kancelarii.

Sentencje

Poniżej kilka cytatów,
które przyświecają mi trakcie pracy

MOI KLIENCI / WSPÓŁPRACA

Poniżej klienci którzy korzystali z moich usług

Image
Image
Image
Image

Kontakt mailowy

Contact Us
treść maila

Kontakt z Kancelarią

 • icon Telefon 
  +48 697 834 148
 • icon Adres:
  ul. Adama Mickiewicza 17A
  (I piętro)
  27-600 Sandomierz
 • icon Email address:
  achorab@kancelaria-chorab.pl
 • icon Twitter:

Lokalizacja Kancelarii

Kancelaria znajduje się w centrum miasta
Zapraszamy do wizyty
lub kontaktu telefonicznego bądź mailowego